Предприемачество за всички“ № KA205-5BDDE056 финансиран от Еразъм +. Предприемачество за всички“ е специализиран проект за социално включване и насърчаване на достъпа до предприемачество за всички млади хора в обществото

May 31, 2021 in ОТТ Новини

ДЗЗД Консорциум Иновативен капитал, представляващо Офиса за Технологичен Трансфер (ТТО) Иновативен Капитал, в партньорство с EUROPEAN NETWORK ON INDEPENDENT LIVING BRUSSELS OFFICE (Белгия), Youth for U (Турция)и и водещ бенефициент Tubitak Marmara Teknokent (Турция) изпълнява проект:  „Предприемачество за всички“ № KA205-5BDDE056  финансиран от Еразъм +. „Предприемачество за всички“ е специализиран проект за социално включване и насърчаване на достъпа до предприемачество за всички млади хора в обществото.
Продължителност: 24 месеца
Начало:  1 февруари 2020 година
Край: 31 декември 2022 година (проектът е замразен за една година поради Ковид- 19 пандемията)
Целите на проекта са:
- разработване и развиване на достъпни ресурси за предприемачество, подходящи за младите хора с увреждания;
- разработване на методологии за приобщаващо обучение по предприемачество, по-достъпни за всички млади хора, включително тези с различна форма и ниво на увреждане;
- насърчаване на инструментите и политиките на европейско ниво за предприемачество на хората с увреждания;
- създаване на мрежа за предприемачи с увреждания
В рамките на проекта се предвижда изпълнение на следните дейности:
- Изготвяне на проучване на тема:  „Съвременното състояние на предприемачеството за млади хора с увреждания”;
- Подготовка на ръководство за организации как да адаптират услугите и продуктите си, за да са подходящи и достъпни за млади предприемачи с увреждания;
- Разработване на неформални методи за обучение по предприемачество, адаптирани за млади хора с увреждания
- Провеждане на четири международни обучения по предприемачество, подходящи за групи млади хора с и без увреждания

Целева група:  Млади хора с увреждания до 35 годишна възраст, които имат интерес да станат предприемачи.