НАСА отличи БГ ученици за космическата им колония

March 25, 2014 in ОТТ Новини

НАСА отличи БГ ученици за космическата им колония.

За повече информация: http://offnews.bg/news/Общество_4/НАСА-отличи-БГ-ученици-за-космическата-им-колония_314675.html

Тук може да се запознаете подробно с проекта на учениците от Варна, спечелили конкурса на НАСА: http://settlement.arc.nasa.gov/Contest/Results/2014/GREENSPACE.pdf

Trilogis

March 18, 2014 in Trilogis, Профили на компаниите

Проведе се поредният семинар за представяне на иновативни разработки пред предприятия и представители на бизнеса по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 «Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”», Бенефициент: ДЗЗД „Консорциум Иновативен Капитал” в периода 26 – 28 февруари 2014 г. в Конферентна зала на Офиса за Технологичен Трансфер „Иновативен капитал“ , адрес: гр. София 1000, ул. „Леге“ №15, ет. 4

March 17, 2014 in ОТТ Новини

В рамките на проведените срещи, представени бяха иновативни разработки пред предприятия и представители на бизнеса. Офисът за Технологичен Трансфер осигури участието на специалисти по трансфер на технологии, в това число технологични оценители, които улесниха диалога между носителите на иновативни идеи и представителите на бизнеса.  Оценителите извършиха предварителни икономически, технологични и други оценки на иновативните продукти/процеси/услуги. Сред присъстващите беше уважаемият г-н Волфганг Книйски, който притежава почти 20 години международен опит като мениджър бизнес развитие и технологична модернизация. Ръководил е  проекти, свързани с промотиране и управление на иновации, обучения и консултиране на стартиращи предприятия, основно в сектора на Информационните и Комуникационните технологии.

В резултат на проведените до тук семинари участниците ни успяха да:

  • обменят информация и опит
  • да се обсъдят тенденции на пазара
  • да се инициират нови потенциални сътрудничества

1IMG_0866_005 1IMG_0867_006 1IMG_0877_007 1IMG_0882_008

Програма „Иновации в зелена индустрия“

March 17, 2014 in ОТТ Новини

Програма „Иновации в зелена индустрия“

Програмата „Иновации за зелена индустрия“ в България е програма за развитие на бизнеса с цел да се увеличи конкурентоспособността на зелените предприятия, включително озеленяване на съществуващите индустрии и зелени иновации.

Минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране за проект

Минималният размер на безвъзмездната помощ – 200 000 EUR.

Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ – 500 000 EUR.

 Кой може да кандидатства за финансиране?

Частни МСП дружества и дружества държавна собственост, с по-малко от 50 служители, учредени като юридически лица в България.

 Допустими партньори

Предприятия, изследователски институции, неправителствени организации, организации и групи, от Норвегия и България.

Партньорството не е задължително, но партньорски проекти с организации от страната донор са силно насърчавани и ще бъдат приоритет по време на процеса на оценка на проекта. Партньорският проект трябва да се състои от най-малко едно българско юридическо лице и най-малко едно юридическо лице от Норвегия и трябва да покаже добавената стойност и за двете страни.

 Какви дейности се финансират?

Програмата „Иновации за зелена индустрия“ подпомага проекти, които ще включват изпълнението на дейности в една или повече от следните области:

  • Разработване, внедряване и инвестиции в иновативни технологии, щадящи околната среда
  • Развитие на зелени продукти и услуги
  • Разработване и прилагане на екологосъобразни производствени процеси (материална ефективност / ефективност в бизнес операции )
  • Други дейности като обучение и повишаване на осведомеността като вторична дейност, свързана с посочените по-горе дейности

 Инвестициите в соларни паркове и ветроенергийни паркове върху зелени площи са изключени от допустимите дейности.

Кога е крайния срок за кандидастване?

Крайният срок за кандидатстване е сряда, 9-ти април, 2014.

 За повече информация натиснете тук

 

StartUP@Благоевград! StartUP@Благоевград е двудневна конференция за предприемачество, която се провежда в Американски Университет в България за трета поредна година.

March 13, 2014 in ОТТ Новини

За повече информaция: http://ablebulgaria.org/ai1ec_event/startupblagoevgrad-2014/?instance_id=139777

Могат ли идеите да бъдат защитени или патентовани?

March 12, 2014 in ОТТ Новини

За повече информация: http://www.ipwatchdog.com/2014/02/15/protecting-ideas-can-ideas-be-protected-or-patented/id=48009/ .