Обява за назначаване на експерт по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001

August 28, 2013 in ОТТ Новини

es-nsr-op-rkbiО Б Я В А

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ””, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”  2007-2013

ДЗЗД „Иновативен капитал” е новосъздаден консорциум, учреден с цел създаване и развиване на офис за технологичен трансфер и е бенефициент по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал””, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  2007-2013, в рамките на който се публикува настоящата обява за назначаване на експерт на следната позиция:

1 бр. „Експерт – организация и извършване на маркетинг и реклама на Офиса за технологичен трансфер

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Отговаря за маркетинга на Офиса за технологичен трансфер;
 2. Организира и провежда рекламни дейности и кампании;
 3. Организира участието на Офиса за технологичен трансфер в различни специализирани събития и прояви;
 4. Участва в организирането и провеждането на обучения;
 5. Участва в провеждането на тръжните процедури;
 6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

Експертът трябва да отговаря на следните основни изисквания:

- минимум средно образование;

- опит в сферата на маркетинга и рекламата.

 

Месторабота: гр. София, ул. „Леге” № 15

Брутно месечно възнаграждение: 846,70  лв.

Ние предлагаме:

- трудов договор на пълен работен ден;

- работа в иновативен и динамичен екип;

- възможност за кариерно развитие.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е: 31.08.2013 г.

Документи за кандидатстване се подават на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 15 или office@tto-sofia.eu

Тръжна документация за избор на изпълнител

August 27, 2013 in ОТТ Новини

“Тръжна документация за избор на изпълнител с предмет:

„Организиране и провеждане на мероприятия и популяризиране на дейността на ОТТ „Иновативен капитал” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Организиране и провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки пред предприятия и представители на бизнеса на територията на България. Организиране на участия в семинари, междунарродни конференции и събития в областта на трансфера на технологии на територията на ЕС;

Обособена позиция 2: Организиране и провеждане на откриваща пресконференция, рекламиране на сайта на ОТТ и публикуване на интернет банер в специализирани и икономически сайтове.”

Приложени ще намерите всички файлове :

Обява за назначаване на Експерт по проект

August 27, 2013 in ОТТ Новини

ОБЯВА

ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ””, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА”  2007-2013

ДЗЗД „Иновативен капитал” е новосъздаден консорциум, учреден с цел създаване и развиване на офис за технологичен трансфер и е бенефициент по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал””, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  2007-2013, в рамките на който се публикува настоящата обява за назначаване на експерт на следната позиция:

1 бр. „Експерт, отговарящ за организацията и извършването на тясно специализираните дейности на офиса, в това число дейности по трансфер на технологии”

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Отговаря за осъществяване на комуникация и изграждане на комуникационни връзки с изобретатели и млади предприемачи;
 2. Извършва оценка на пазарния потенциал на иновативния продукт/услуга;
 3. Отговаря за търсене и проучване за потенциални партньори за стартиращи предприятия и предприемачи;
 4. Участва в организирането и провеждането на обучения по правни и бизнес теми;
 5. Предоставя консултации и подкрепа по отношение на защита на интелектуалната собственост;
 6. Участва в провеждането на тръжните процедури;
 7. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

Експертът трябва да отговаря на следните основни изисквания:

- минимум средно образование;

- опит в сферата на управлението на интелектуалната собственост.

 

Месторабота: гр. София, ул. „Леге” № 15

Брутно месечно възнаграждение: 846,70  лв.

Ние предлагаме:

- трудов договор на пълен работен ден;

- работа в иновативен и динамичен екип;

- възможност за кариерно развитие.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е: 10.09.2013 г.

Документи за кандидатстване се подават на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 15 или office@tto-sofia.eu

ОТТ Новини

August 27, 2013 in ОТТ Новини

ОТТ Обновления на платформата