Семинар по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001

October 26, 2013 in ОТТ Новини

346_Baner

           Проведе се  поредният семинар по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001

 «Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”»,  Бенефициент: ДЗЗД „Консорциум Иновативен Капитал”  в периода 16 – 18 октомври 2013 г. в Конферентна зала на Офиса за Технологичен Трансфер „Иновативен капитал“ , адрес: гр. София 1000, ул. „Леге“ №15, ет. 4 на тема: „Представяне на разработки в сектор сигурност и IT сектор“.

        В рамките на проведените срещи, представени бяха иновативни разработки пред предприятия и представители на бизнеса. Офисът за Технологичен Трансфер осигури участието на специалисти по трансфер на технологии, в това число технологични оценители, които улесниха диалога между носителите на иновативни идеи и представителите на бизнеса.  Оценителите извършиха предварителни икономически, технологични и други оценки на иновативните продукти/процеси/услуги. Сред присъстващите беше уважаемият г-н Волфганг Книйски, който притежава почти 20 години международен опит като мениджър бизнес развитие и технологична модернизация. Ръководил е на проекти, свързани с промотиране и управление на иновации, обучения и консултиране на стартиращи предприятия, основно в сектора на Информационните и Комуникационните технологии.

          В резултат на проведените до тук семинари участниците ни успяха да:

      • обменят информация и опит
      • да се обсъдят тенденции на пазара
      • да се инициират нови потенциални сътрудничества.

Програма на семинара

 

P1190917 P1190905
P1190914 P1190904