Семинар по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001

October 26, 2013 in ОТТ Новини

to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/346_Baner.png">346_Banerto-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/346_Baner-1024x271.png" width="670" height="177" />

           Проведе се  поредният семинар по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001

 «Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”»,  Бенефициент: ДЗЗД „Консорциум Иновативен Капитал”  в периода 16 – 18 октомври 2013 г. в Конферентна зала на Офиса за Технологичен Трансфер „Иновативен капитал“ , адрес: гр. София 1000, ул. „Леге“ №15, ет. 4 на тема: „Представяне на разработки в сектор сигурност и IT сектор“.

        В рамките на проведените срещи, представени бяха иновативни разработки пред предприятия и представители на бизнеса. Офисът за Технологичен Трансфер осигури участието на специалисти по трансфер на технологии, в това число технологични оценители, които улесниха диалога между носителите на иновативни идеи и представителите на бизнеса.  Оценителите извършиха предварителни икономически, технологични и други оценки на иновативните продукти/процеси/услуги. Сред присъстващите беше уважаемият г-н Волфганг Книйски, който притежава почти 20 години международен опит като мениджър бизнес развитие и технологична модернизация. Ръководил е на проекти, свързани с промотиране и управление на иновации, обучения и консултиране на стартиращи предприятия, основно в сектора на Информационните и Комуникационните технологии.

          В резултат на проведените до тук семинари участниците ни успяха да:

      • обменят информация и опит
      • да се обсъдят тенденции на пазара
      • да се инициират нови потенциални сътрудничества.

to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/Programa-16-18.10.2013.pdf">Програма на семинара

 

top">

top">

to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/P1190917.jpg">P1190917to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/P1190917-1024x768.jpg" width="367" height="276" /> to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/P1190905.jpg">P1190905to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/P1190905-1024x768.jpg" width="367" height="276" />
to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/P1190914.jpg">P1190914to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/P1190914-1024x768.jpg" width="367" height="276" /> to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/P1190904.jpg">P1190904to-sofia.eu/wp-content/uploads/2013/10/P1190904-1024x768.jpg" width="367" height="276" />