Изграждане и функциониране на Офис за Технологичен Трансфер „Иновативен капитал

March 18, 2013 in Презентация

процедура: BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”