ОТТ Процес

Процесът на трансфер на технологии се разбира като трансфер на технологии от публично финансирани изследователски агенции към индустрията или от един (публичен или частен) субект към друг (публичен или частен) субект. Офисът за трансфер на технологии “Иновативен Капитал” се фокусира върху последното.

Така Трансферът на технологии се явява трансфер от доставчик към приемник (първият активно търси пазар за своите изследователски резултати, а вторият желае да приложи нови технологии на практика). Координацията между доставчиците на технологии и приемници изисква система за технологично управление. Тъй като процесът на трансфера на технологии има съществено влияние върху това управление, под менюто “OTT Процес” ще намерите наръчник, който обяснява Процес на трансфериране на технологии с акцент върху услугите, които се предлагат като поддържащи дейности. Така се предоставя база, която дава възможност на стойностно ориентиран, добре планиран, временен обмен между организации, които целят международен трансфер на технологии от родния им регион към чуждестранния пазар.

За повече информация, отидете в подменюта “OTT Процес” и “OTT Инструменти”.