ОБЯВА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР „ИНОВАТИВЕН КАПИТАЛ””, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013

January 27, 2014 in ОТТ Новини

346_Baner

ДЗЗД „Иновативен капитал” е новосъздаден консорциум, учреден с цел създаване и развиване на офис за технологичен трансфер и е бенефициент по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал””, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, в рамките на който се публикува настоящата обява за назначаване на експерт на следната позиция:

1 бр. „Експерт, отговарящ за организацията и извършването на тясно специализираните дейности на офиса, в това число дейности по трансфер на технологии”

 

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 • Отговаря за осъществяване на комуникация и изграждане на комуникационни връзки с изобретатели и млади предприемачи;
 • Извършва оценка на пазарния потенциал на иновативния продукт/услуга;
 • Отговаря за търсене и проучване за потенциални партньори за стартиращи предприятия и предприемачи;
 • Участва в организирането и провеждането на обучения по правни и бизнес теми;
 • Предоставя консултации и подкрепа по отношение на защита на интелектуалната собственост;
 • Участва в провеждането на тръжните процедури;
 • Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

Експертът трябва да отговаря на следните основни изисквания:

 • минимум средно образование;
 • опит в сферата на управлението на интелектуалната собственост.

Месторабота: гр. София, ул. „Леге” № 15

Брутно месечно възнаграждение: 846,70 лв.

Ние предлагаме:

 • трудов договор на пълен работен ден;
 • работа в иновативен и динамичен екип;
 • възможност за кариерно развитие.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е: 31.01.2014 г. до 16:00 ч.

Документи за кандидатстване се подават на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 15