Обява за назначаване на експерт по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 “Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер “Иновативен капитал”, финансиран по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

May 23, 2014 in ОТТ Новини

ДЗЗД „Иновативен капитал” е новосъздаден консорциум, учреден с цел създаване и развиване на офис за технологичен трансфер и е бенефициент по проект BG161PO003-1.2.02 – 0007 – C0001 „Изграждане и функциониране на Офис за технологичен трансфер „Иновативен капитал””, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  2007-2013, в рамките на който се публикува настоящата обява за назначаване на експерт на следната позиция:

1 бр. „Експерт – организация и извършване на маркетинг и реклама на Офиса за технологичен трансфер

ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

  1. Отговаря за маркетинга на Офиса за технологичен трансфер;
  2. Организира и провежда рекламни дейности и кампании;
  3. Организира участието на Офиса за технологичен трансфер в различни специализирани събития и прояви;
  4. Участва в организирането и провеждането на обучения;
  5. Участва в провеждането на тръжните процедури;
  6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свърза­ни с длъжността.

Експертът трябва да отговаря на следните основни изисквания:

- минимум средно образование;

- опит в сферата на маркетинга и рекламата.

Месторабота: гр. София, ул. „Леге” № 15

Брутно месечно възнаграждение: 846,70  лв.

Ние предлагаме:

- трудов договор на пълен работен ден;

- работа в иновативен и динамичен екип;

- възможност за кариерно развитие.

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е: 28.05.2014 г. 16:00 ч.

Документи за кандидатстване се подават на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 15 или office@tto-sofia.com